Regulamin

 

REGULAMIN  –  REKLAMA

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Zleceniobiorca – portal internetowy be-art.pl Portal z Kulturą, działający pod adresem https://www.be-art.pl  Portal jest własnością firmy be-art.pl Portal z Kulturą w Warszawie.

Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub prawna zlecająca kampanię reklamową

Usługa reklamowa – każdy przekaz, którego celem jest promocja towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę

Kampania – usługa reklamowa/promocyjna określająca formę, czas trwania, ilość oraz inne parametry konieczne do wyświetlenia reklamy zgodne z Ofertą

Oferta – usługi reklamowe świadczone przez Zleceniobiorcę proponowane w różnych formach i właściwościach za określoną cenę. Oferta oraz cena mogą być ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą. Oferta zawiera cenę publikacji artykułów sponsorowanych i wywiadów. Dokument udostępniany w serwisie http://www.be-art.pl/o-nas/#reklama .

Specyfikacja Techniczna – dokument udostępniany w serwisie http://www.be-art.pl/o-nas/#reklama zawierający specyfikację techniczną form reklamowych i stanowiący integralną część Regulaminu.

Zlecenie Emisji Reklam – pisemny dokument przesłany przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy w celu określenia warunków współpracy dotyczących emisji reklam lub innych usług reklamowych, który po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę będzie stanowił umowę zawartą przez strony.

 

Zlecenie Emisji Reklam stanowi:

1.            zobowiązanie Zleceniobiorcy do realizacji kampanii na warunkach określonych w Zleceniu Emisji Reklamy, Regulaminie oraz Specyfikacji Technicznej;

2.            zobowiązanie Zleceniodawcy do dostarczenia reklamy zgodnie z warunkami i terminami określonymi w Zleceniu Emisji Reklamy, Regulaminie oraz Specyfikacji Technicznej

3.            zobowiązanie Zleceniodawcy do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w określonym w Zleceniu Emisji Reklamy terminie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług reklamowych przez Zleceniobiorcę na rzecz osób trzecich.

2.            Usługi reklamowe świadczone przez Zleceniobiorcę określone są w Regulaminie, Ofercie i Specyfikacji Technicznej. Treść i formy reklamy muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach.

 

ZLECENIE EMISJI REKLAMY – WARUNKI

1.            Zlecenia Emisji Reklamy dokonuje się pisemnie na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Zleceniobiorcę dostępnym na stronie internetowej http://www.be-art.pl/o-nas/#reklama co najmniej na 14 dni przed pożądaną datą emisji reklamy, chyba że strony uzgodnią krótszy termin.

2.            Przed dokonaniem Zlecenia Emisji Reklamy treść formularza – Zlecenia Emisji Reklamy – musi zostać zatwierdzona przez obie strony.

3.            Zleceniodawca po potwierdzeniu i zaakceptowaniu treści Zlecenia zobowiązany jest do podpisania i opieczętowania dokumentu i przesłania go Zleceniobiorcy w formie zeskanowanej pocztą elektroniczną.

4.            Z chwilą otrzymania przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy Zlecenia Emisji Reklamy dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi do Umowy a Zleceniobiorca dokona rezerwacji powierzchni reklamowej oraz terminów emisji.

5.            Zlecenie Emisji Reklamy musi zawierać:

a.            nazwę kampanii

b.            nazwę firmy Zleceniodawcy, jej adres, NIP

c.            imię i nazwisko oraz kontakt (numer telefonu, adres e-mail) do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie Kampanii

d.            opis Kampanii zawierający informację o typie reklamy, liczbie odsłon, cenie i miejscu wyświetlania

e.            czas trwania Emisji Reklamy

f.             wartość zlecenia oraz termin płatności, nazwę banku i numer konta Zleceniobiorcy

g.            podpis i pieczęć Zleceniodawcy

h.            oświadczenie Zleceniodawcy o zapoznaniu się przez niego z Regulaminem oraz Specyfikacją techniczną, akceptacji ich postanowień oraz potwierdzeniu, że stanowią one integralną część Zlecenia Emisji Reklamy

6.            Zleceniodawca podpisując Zlecenie Emisji Reklamy oświadcza, że:

a.            posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania umowy

b.            zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich

c.            przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za opublikowanie   reklamy w zamówionej postaci oraz pokrywa ewentualne koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały w związku z emisją tej reklamy naruszone

7.            Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia za realizację Kampanii najdalej na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Kampanii określonej w treści Zlecenia Emisji Reklamy. Płatności tej Zleceniodawca dokonuje na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Zleceniobiorcę.

8.            Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron

i jest możliwa jedynie w przypadku dostępności powierzchni reklamowej w danym terminie lub innych uwarunkowań kampanii. Zleceniobiorca może jednak nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian w umowie lub może zaproponować inne warunki, które umożliwią emisję kampanii w innym terminie lub w innej formie.

9.            Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niewyemitowania Kampanii:

a.            sprzecznej z interesem Zleceniobiorcy, w szczególności emisji promujących podmioty konkurencyjne względem Zleceniobiorcy;

b.            narażających Zleceniobiorcę na utratę wizerunku;

c.            gdy treść lub forma reklam jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, linią programową Zleceniobiorcy;

d.            zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc, wulgarne, obrażające uczucia religijne, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii

e.            których treść stanowi ofertę nielegalnych transakcji

f.             w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że treść reklamy bądź treść na którą reklama kieruje są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich

10.          Emisja reklam może zostać anulowana przez Zleceniodawcę. Anulowanie Zlecenia Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę nie później niż 14 dni roboczych przed datą planowanej wg umowy Kampanii nie rodzi zobowiązań finansowych wobec Zleceniobiorcy.

11.          Anulowanie Zlecenia Emisji Reklamy w okresie poniżej 14 dni roboczych przed planowaną wg umowy Kampanią upoważnia Zleceniobiorcę do żądania zapłaty odszkodowania od Zleceniodawcy w wysokości i na zasadach:

a.            w przypadku rezygnacji z Kampanii w okresie między czternastym a ósmym dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Kampanii: 20 % wartości brutto ustalonego w Zleceniu Emisji Reklamy wynagrodzenia

b.            w przypadku rezygnacji z Kampanii w okresie poniżej ośmiu dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Kampanii: 40 % wartości brutto ustalonego w Zleceniu Emisji Reklamy wynagrodzenia

c.            w przypadku rezygnacji z Kampanii po rozpoczęciu emisji: 80 % wartości brutto ustalonego w Zleceniu Emisji Reklamy wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz pełne wynagrodzenie za zrealizowaną część Kampanii

12.          W przypadku częściowego anulowania Zlecenia Emisji Reklamy wysokości odszkodowania wymienione w pkt. 11 odnoszą się do wartości anulowanej części zlecenia.

13.          Rezygnacja z całości lub części Zlecenia Emisji Reklamy musi posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności. W takim przypadku Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia Zleceniobiorcy stosownego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji Kampanii w przypadku niedostarczenia w/w oświadczenia.

14.          Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia Emisji Reklamy, jeśli jest ono następstwem przejawów siły wyższej, będącej poza kontrolą Zleceniobiorcy. W szczególności, (chociaż nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

15.          Jeżeli z winy Zleceniobiorcy emisja reklam nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana niewłaściwie, Zleceniobiorca zobowiązuje sie do powtórnej emisji reklam w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą. Inne roszczenia Zleceniodawcy z tego tytułu nie mogą być podnoszone.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Strony zobowiązują się rozstrzygać sprawy sporne na drodze przyjacielskich negocjacji.

W innym przypadku mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa (w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego).

2.            Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą jest sąd właściwy według siedziby Zleceniobiorcy.

3.            Regulamin wchodzi w życie z dniem  26.01.2017r. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie.

 

Kontakt

Masz jakiekolwiek pytanie wyślij wiadomość.

Wysyłanie

 Copyright © Be Art 2015. All Right Reserved. Developed by Karol Sz.

 

Polityka Prywatności

 

Narzędzia ochrony prywatności

 
   
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account